Xây dựng mô hình thông tin (BIM) là một cách cộng tác làm việc, cung cấp cho mọi người làm việc trên dự án với dữ liệu chính xác, có thể truy cập. Nó dẫn đến giao tiếp tốt hơn, hiệu quả cao hơn, các chương trình chính xác hơn và ước tính và giảm rủi ro. Tại Trung Chính, chúng tôi đã sẵn sàng chấp nhận công cụ năng động này, luôn phấn đấu để cải thiện quy trình phân phối tổng thể của chúng tôi.