Dự án Chống ngập Cống mương chuối

Tên dự án:

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tối biến đổi khí hậu

(Giai đoạn 1).

Nhà đầu tư:

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam.

Ÿ  Quy mô dự án:

Âu thuyền bằng BTCT kích thước (140x20)m

05 trụ Pin bằng BTCT - 04 khoang cống rộng (4x40)m.

Cầu công tác dầm Super-T với sơ đồ nhịp

(24.5+4x40+24.5)m. Bề rộng cầu công tác B=3.0m

Móng âu thuyền bằng cọc BTCT (40x40)cm, L=36m.

Móng trụ Pin bằng cọc ống thép (SPS) D=1.2m, chiều dày

t=(14~23)mm, L=62.5m.

Các thông tin đặc biệt:

Ø Kích thước âu thuyền lớn.

Ø Chiều cao trụ Pin lớn (H=32.5m)

Ø Chiều rộng cống lớn (04 khoang cống).

Dự Án Chống Ngập Cống Mương Chuối


Dự án: Xây dựng

Loại hình: Công trình Cầu, Đường

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam

Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Bắt đầu: 

Hoàn thành: 

Trạng thái:

Dự án Chống ngập Cống mương chuối

Dự án Chống ngập Cống mương chuối

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh